Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
Stánek U písníku
6
Stánek U písníku
7
Stánek U písníku
8 9 10 11 12
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
13
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
14
Rybolov Proděti: 12. - 14. 7. 2024 Rybí menu + páteční grilování makrel!!!
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Rumové léto 3. srpna 2024
4
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Výstavba hasičské zbrojnice Černá u Bohdanče

Výstavba hasičské zbrojnice Černá u Bohdanče 

Včerejším dnem obec získala pravomocné rozhodnutí (stavební povolení) k výstavbě hasičské zbrojnice.

Na tuto akci jsme získali v loňském roce dotaci ve výši 4.356.000,-Kč a bylo požádáno o další finanční příspěvek Pardubický kraj. Vzhledem ke spolufinancování ze strany Generálního ředitelství HZS (GŘ HZS), je nutné provést další administrativní kroky, které předchází vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Více informací k této investiční akci ZDE.

 

 

Dovolte mi pár informací k této investiční akci, které by měly přinést odpověď na otázky kde, kdy, proč a jak.

Jednou z povinností obce je zřízení Jednotky požární ochrany obce (není to samé, co sbor dobrovolných hasičů, který je zájmovým spolkem). Pokud takovou jednotku obec zřízenou nemá, musí smluvně zabezpečit pokrytí cizí jednotkou. Naše obec takovou jednotkou disponuje již z minulosti. V roce 2017 jsme byli úspěšní v získání dotace na dopravní automobil pro tuto jednotku, jelikož jednotka disponovala pouze hasičským vybavením na vozíku, pro jehož použití bylo potřeba soukromého vozidla jednoho z členů. Byl pořízen hasičský dopravní automobil Ford Transit, jehož pořizovací cena byla cca 1 mil. Kč, kdy z této částky činila dotace GŘ HZS 450 tis. Kč a dotace Pardubického kraje 300 tis. Do této doby je jediným zázemím jednotky garáž, která je stejně tak jediným uzamykatelným technickým zázemím obce. Tato garáž nesplňuje žádné parametry zbrojnice a co je podstatné, tak nelze díky malé velikosti garáže zaparkovat ani hasičský dopravní automobil, který vyžaduje neustále připojení na zdroj el. energie z důvodu přístrojového vybavení vozidla.

Tehdejší dotační program GŘ HZS pro jednotky obcí v sobě zahrnoval tři možné „větve podpory“:

  • pořízení dopravního automobilu (DA),
  • pořízení cisternové automobilové stříkačky (CAS),
  • stavba nebo rekonstrukce hasičské zbrojnice

Obec může podat vždy pouze jednu žádost v kalendářním roce. Po získání dopravního automobilu, jsme se rozhodli v následujícím roce požádat o dotaci na stavbu hasičské zbrojnice, jelikož takové zázemí v obci není a jsme nuceni dočasně využívat soukromého krytého parkovacího místa. U této dotace se nejedná již o stovky tisíc, ale o miliony (max. 4,5 mil. Kč). Systém vyhodnocování žádostí je postaven na počtu získaných bodů. Kdo získá nejvíce, je první na seznamu. Jednou bodovanou částí je to, kolikrát obec na stavbu zbrojnice nepřerušeně žádala a to vždy jeden bod za jeden rok. Obec žádala hned následující rok po získání dopravního automobilu (2018) a každý rok svou žádost opakovala, jelikož v Pardubickém kraji se výstavby nových zbrojnic nepodporovaly, a to až do roku 2021, kdy jsme díky každoroční a opakované žádosti obdrželi nejvíce bodů, co se jednotek obcí stupně 5 týče a získali jsme dotaci v téměř maximální částce.

Proč je umístění zbrojnice takové, jaké je….

Vím, že probíhaly a možná i probíhají různé diskuze, proč zrovna tady, čí je to pomník a podobně. Pevně věřím, že to není a nebude pomník nikoho, stejně tak jako jiné investiční záměry v obci a že veškeré tyto stavby jsou pro obec prospěšné i když jsem si vědom toho, že pro každého občana může být prospěšnost diametrálně odlišná a k absolutní shodě nemůže nikdy dojít. Malá zmínka k naší jednotce, ta v obci udělala od roku 2017 obrovský pokrok ve své akceschopnosti, o čemž svědčí jednotlivé zásahy, které rok od roku rostou. Stejně tak mají obrovský kus práce před sebou a patří jim velký dík, že svůj čas pravidelně věnují v rozvoji své připravenosti. Ano, není to rozhodně levná investiční záležitost, ale podmínkou vybudování pro nás bylo právě získání dotačních prostředků. Bohužel, to co se stalo s cenami díky covidu a událostem na Ukrajině, je nepředvídatelné a musíme si s tím poradit. Náklady na výstavbu nejsou rozhodně po zdražení zanedbatelné a někteří mohou hovořit i o zbytečnosti. Mohli bych dokonce s takovými názory i souhlasit, ale jen do doby, kdy nebudu potřebovat pomoc takové jednotky. I kdyby byl, díky včasnému zásahu, zachráněn jeden jediný život, tak taková investice stála za to. Počet a rozmanitost zásahů v obci od roku 2017 ukazuje, že tu není jednotka na krásu a jsou tu obyvatelé, které již poznali jejich pomoc a to od přírodních událostí, přes havárie, až po výjezd, kde se jednalo o záchranu lidského života.

Smysl takových jednotek, a to nejen v naší obci, ukázaly i nedávné události na Moravě, kdy byla i naše jednotka zařazena a připravena k jedné z rotací při odklízení následků živelné katastrofy. Ukrajina -  s některými členy jednotky jsme odváželi humanitární sbírku do centrálního skladu v České Třebové. Odhaduji, že téměř celá logistika kolem tohoto skladu a sbírek jako takových, by se bez jednotek požární ochrany těžko organizovala a i na chlapcích z naší jednotky bylo vidět, jak si uvědomují smyslnost této organizace, celé její struktury a připravenosti být nápomocen.

Nyní ke zvolenému místu. Nikdo jej nevybíral, je to v podstatě jediná lokace, kde mohla být zbrojnice umístěna a zde je vysvětlení. Ve chvíli, kdy žádáte o dotaci, musíte mít ve většině případů a bylo tomu tak i u zbrojnice, místo, kde má stavba vzniknout, zároveň to musí být místo ve vlastnictví obce, musíte mít připravený projekt, v tomto případě postačila naštěstí pouze studie. Co se týče projektu a stavebního povolení, je to běh na dlouhou trať a nese nemalé finanční prostředky. Naštěstí u této dotace postačilo doložení studie a naše rozhodnutí bylo, že investovat do projektu začneme až ve chvíli, když získáme v některém roce dotaci, abychom zbytečně neinvestovali do něčeho, co se zdálo být nedosažitelné. Tak se i stalo a projektovat jsme začali až po přidělení dotace a přes hektické termíny, ale za spolupráce všech zainteresovaných úřadů se podařilo získat pravomocné rozhodnutí v podstatě na dny přesně. Výpis z katastru je neoddiskutovatelnou přílohou žádosti a to od prvního podání v roce 2018. Zde nestačí pouze vlastnit pozemek, ale tento pozemek musí být určen pro výstavbu takového zařízení a toto určuje jen a pouze územní plán obce, stejně jako určuje, kde může být postaven rodinný dům, ale i další druhy staveb. Územní plán, který řeší koncepci území, a který byl vydán v roce 2012, obsahoval jedinou plochu pro občanské vybavení a to je právě pozemek u OÚ. Druhou takovou plochou byly zahrádky se zahradními domky v intravilánu obce, tedy nemožné pro takovou žádost využít. Dovolím si říci, že tento původní územní plán, který je nosným dokumentem rozvoje obce, nebyl takovým dokumentem, jaký by si zasloužil a v podstatě jedinou rozvojovou oblastí, kterou se hlavně zabýval, byla rodinná výstavba. Ta musí ovšem navazovat na občanskou vybavenost, kterou rodinná výstavba bude vyžadovat a kterou doháníme, ač by bylo přáním ji mít hned.  

Jak je výše popsáno, úspěch v získání dotace na výstavbu zbrojnice představovalo i nasbírání bodů za jednotlivé roky opakovaných žádostí. Kdybychom vyčkali na Změny územního plánu, které se dějí vždy po mnoha letech (Změnu č. 1 byla schválena v roce 2022), tak by obec začala se sběrem bodů za opakovanou žádost od nuly a nikdo netuší, jak dlouho tento druh dotace bude v budoucnu pro obce existovat. Je otázkou, zda by se pro zbrojnici našel vhodnější pozemek, který je ve vlastnictví obce, než je tento, i kdybychom nebyli svázáni územním plánem. Rozhodně není v zájmu obce stavět cokoli a kdekoli, proto je pro nás výběr daných staveb a jejich umístění prvořadným tématem a závisí na jednání s odborníky, architekty, kteří v rámci omezeného prostoru navrhli stavbu respektující dané místo, navazují s architekturou na rodinný dům v této lokalitě, kopírují jeho sedlovou střechu a vytváří uliční prostor přilehlé místní komunikace. Ve chvíli, kdy existují pouze omezené možnosti, lze i omezeně rozvíjet. Je pochopitelné, že dochází-li ke změně prostranství, na které jsme dlouhé roky zvyklí, že dochází i k různým názorům, kritikám a je to v pořádku. Nepřeji si nic jiného, než aby i tato stavba, stejně jako kterákoli jiná, byla v budoucnu stavbou, která obec dotvoří a ne znetvoří. Děkuji za negativní postřehy, které existují, jelikož jsou podnětem k ještě většímu přemýšlení nad využitím ne příliš rozsáhlého pozemkového fondu obce a není od věci, když budou zaznívat na zasedáních zastupitelstva obce, kde je každý bude vnímat, a kde s nimi lze ihned pracovat, jelikož samotné výstavbě předchází dlouhý, měsíce i roky trvající proces, který je předmětem řady přijatých usnesení.

Závěrem bych chtěl poznamenat, že tato stavba by měla v neposlední řadě uvolnit prostory garáže, která je jediným zázemím obce pro veškerou techniku (dodávka a její vybavení pro zimní údržbu, přívěsné vozíky, štěpkovač, sekačky atd.), která musí být momentálně z části garážována v soukromých prostorách.

Myslím, že by bylo velkou škodou, kdybychom nevyužili takové dotační částky, která se rovná téměř polovičnímu ročnímu rozpočtu obce.