Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Čarodějnice v Černé u Bohdanče
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Prodej kuřic Novák HB
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > Obec připravuje "odpadovou vyhlášku" podle nového zákona

Obec připravuje "odpadovou vyhlášku" podle nového zákonaVážení občané,

v minulosti jste byli informování o platnosti nového Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., a s tím související změnou zákona č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon o odpadech zavádí nové způsoby v odpadových systémech obcí a to od 1. 1. 2021 s možností přechodného období do 1. 1. 2022.

Nejpozději od ledna 2022 musí všechny obce zvolit způsob, jakým bude probíhat odpadové hospodářství a vydat nové obecně závazné vyhlášky. Rozsah těchto zákonů a především prováděcích vyhlášek a metodických materiálů je tak obšírný, že se pokusím co nejjednodušeji popsat jednotlivé varianty řešení, které jsou v podstatě 2, respektive 4, kdy druhá varianta zahrnuje 3 možnosti. Pro přehlednost volím pro každou možnost vlastní barevné rozlišení.

Jaké jsou tedy tyto nové možnosti obcí. Obec může vybírat z následujících variant:

  1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Tento poplatek je v podstatě shodný s poplatkem, který byl doposud aplikován pro jeho jednoduchost při správě ve většině měst a obcí, kdy se na základě nákladů za likvidaci odpadů stanoví tzv. „poplatek na hlavu“. Domácnost uhradí násobek jeho výše dle počtu přihlášených osob v domácnosti. Není zde brána v úvahu velikost nádoby (popelnice)

 

  1. Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Tato varianta zahrnuje tři možnosti a to stanovit poplatek na základě:

a) hmotnosti odpadu

b) objemu odpadu

c) kapacity nádoby

 

a) poplatek na základě hmotnosti vychází ze skutečně odvezené hmotnosti. Každému je vždy zvážena nádoba a na základě celkové hmotnosti odpadů za rok, je stanovena výše poplatku vynásobením ceny za 1 kg odpadu. Tato varianta nejvíce zohledňuje kdo a kolik odpadu produkuje a ten si následně uhradí. Zřejmě nejpřesnější systém, který předpokládá, že svozové společnosti jsou vybaveny zařízením na vážení jednotlivých nádob a stejně tak technologií, která přesně eviduje, např. na základě čipu či čárového kódu na nádobě, jednotlivé nádoby registrované pro jednotlivé nemovitosti – plátce poplatku. Bohužel taková technologie něco stojí a bude zřejmě nějakou chvíli trvat, než budou všechny svozové společnosti touto technologií, která zaručí i přesnost, disponovat.

 

b) poplatek na základě objemu – jedná se o podobnou konstrukci, kde na rozdíl od hmotnosti rozhoduje objem. V tomto případě by byl při každém vývozu evidován objem a ten zaznamenán. Doposud jsem neobjevil obec, která by se toto variantou zabývala a především svozovou společnost, která by vyvážela nádoby a u každé zvedla víko a „změřila objem odpadu“. Čas může ukázat, že takové technologie mohou existovat a celý proces měření zautomatizovat.

 

c) poplatek na základě kapacity – tento poplatek je v zásadě podobný naší cestě, kterou jsme se vydali v minulosti. Obec nabídne vývoz kapacitně různých nádob a je na každém, jakou kapacitu zvolí, a která bude pro likvidaci jeho odpadu vyhovovat. Na základě celkové kapacity nádob v obci a znalosti celkových nákladů na likvidaci, je pak opět jednoduché vypočítat, jaký poplatek připadá na zvolenou nádobu. To, zda je nádoba využita na 100, 80, nebo jiná % již nemá vliv. Jedinou podmínkou je, že max. kapacita musí dostačovat. Zvednutá víka u nádob by znamenala, že doplácí sousedé a takové nádoby nejsou vyprázdněny a plátce poplatku by měl zvolit jinou velikost.

To je v krátkosti k jednotlivým variantám. Všechny varianty mají společné to, že součet vybraných poplatků uhradí celkové náklady na likvidaci našich odpadů, ale konstrukce výpočtu poplatků jednotlivých variant se liší.

 

Zde je popis konstrukce výpočtu u jednotlivých variant, odpovídající již výše zmíněnému:

Poplatek „za trvale hl. osobu“

V případě nejvíce rozšířeného poplatku, tzv. „za hlavu“, by výpočet vycházel z podílu celkových nákladů a počtu trvale hlášených osob v obci.

Př.: Roční celkové náklady na odpad (černé nádoby, tříděný odpad, bio, vekoobjem atd.) 1 000 000,- Kč, v obci žije 1 300 trvale hlášených osob – poplatek na osobu by tak vycházel na 769,2 Kč (1 000 000/1 300). V nemovitosti jsou hlášeny 3 osoby, výsledný poplatek = 2 307,6 Kč (3x 769,2). Tento poplatek zohledňuje pouze trvale hlášené osoby v obci. To znamená, že osoby, které tu hlášeny nejsou, a není jich málo, snižují počet osob pro výpočet a tím zvyšují poplatek trvale hlášeným osobám. Nepřihlášené osoby by nehradily žádný poplatek a odpad, respektive poplatek za tento odpad nepřihlášené osoby, by byl rozpuštěn do poplatku trvale hlášených osob.

Poplatek, je z hlediska administrace pro obce a města nejjednodušší. Obec nemusí vést v podstatě žádnou složitou evidenci a výpočet, který zde uvádím, nemusí ani takto přesně provádět. Obec se může rozhodnout, že stanoví místo 769,2 Kč v našem příkladu na 900,- Kč, protože předpokládá takové náklady a tuto částku zanese do příslušné vyhlášky (OZV). Ač je pro obec nejjednodušší, nezohledňuje domácnost, která předchází tvorbě odpadu a domácnost, která produkuje mnohem více odpadu. Konstrukce takového poplatku vlastně říká, že každá osoba produkuje stejně odpadu (jedná se pouze o modelový příklad a částky jsou smyšlené).

 

Poplatek „hmotnost“

Dalším zmíněným poplatkem byl poplatek dle hmotnosti. Ve chvíli, kdy budou dostupné a přené systémy u svozových společností, které dokáží přesně zvážit a vést evidenci jednotlivých nádob, uhradí každý přesně to, co do nádoby vyhodí a je mu zváženo.

 

Poplatek „objem“

Poplatek na objem je totéž co poplatek za hmotnost. Místo ceny za kg odpadu je cena za objemovou složku a opět platí, kolik objemu je změřeno, tolik je uhrazeno.

 

Poplatek „kapacita nádoby“

Posledním poplatkem je ten, který je odvozen od maximální kapacity nádoby. Tímto směrem jsme se před 4 lety společným rozhodnutím vydali a je našemu systému nejvíce se přibližující obdobou, kdy. Umožňuje každému volbu velikosti nádoby a tím eliminovat paušální platbu prvního červeného poplatku, kdy není zohledněno, kdo kolik vyprodukuje. Poplatek je v tomto případě vypočítán tak, že jsou opět známy předpokládané celkové náklady na likvidaci odpadů a tyto náklady jsou úměrně rozděleny dle velikosti nádob.

 

Možnosti jsou tímto vyčerpány. Pochopitelně všechny varianty zahrnují další vstupy, jak je možnost stanovení min. obsahu na osobu a podobně. Zároveň příslušná legislativa zahrnuje max. cenu při poplatku tzv. za hlavu (max. 1 200,-Kč), max. poplatek za litr a podobně, ale to jsou již nadstavby a především limity, které musí obec splnit a jejich popisem bychom tento článek navýšili do desítek stran, kdy by se přehlednost jednotlivých možností zcela vytratila. Zastupitelstvo obce musí do konce roku vybrat jednu z možných variant a tu zapracovat do obecně závazné vyhlášky. V současné době čekáme na vstupní cenové informace od svozové společnosti pro příští rok, ale asi je všem zřejmé, že růst cen za energie, paliva a dalších vstupů, bude mít dopad i na odpadové hospodářství.

V brzké době bude vydán článek, ve kterém bych Vás rád seznámil s dosavadním množstvím vyprodukovaného odpadu, vytříděnosti a podílu na osobu, který má v souvislosti s novou legislativou zásadní vliv např. na cenu likvidace odpadů a každým rokem se tyto limity zákonem upravují až do cílového stavu v roce 2029. Jinými slovy, pokud nebudeme každým rokem produkovat méně odpadu, bude cena za likvidaci odpadů diametrálně narůstat. Děkuji za pozornost a loučím se prostým – kolik odpadů vyprodukujeme, tolik i zaplatíme, přičemž nejlepším odpadem je ten, který vůbec nevyprodukujeme.

 

Jaká varianta poplatku je Vám blízká?..... Vaše názory můžete zasílat na e-mail obce.