Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Úplná uzavírka úseku ul. Poděbradská v Pardubicích
2 3 4 5 6
Jarní větrání skříní a zahrad v komunitním šatníku VOTOČ TO
Ukliďme Česko - Černá u Bohdanče
7
Velikonoční koncert Přelouč
8 9 10 11 12 13
Pozvánka na módní show do Pardubic
14
15 16 17
Zápis do první třídy
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Oznámení a hlášení > MATEŘSKÁ ŠKOLA V OBCI - Jak vyřešit chybějící kapacity ve školkách

MATEŘSKÁ ŠKOLA V OBCI - Jak vyřešit chybějící kapacity ve školkáchVážení občané,

koncem dubna jsem v článku, který se týkal termínu zápisu dětí do MŠ v Rybitví, slíbil samostatný příspěvek k problematice mateřské školy v naší obci a zejména k dotačním možnostem obcí na jejich výstavbu. S článkem jsem vyčkával do chvíle, kdy budu mít k dispozici nové informace, vzhledem k událostem, které se v prvních měsících tohoto roku odehrávaly a měly zásadní vliv na možnost výstavby MŠ v obci, respektive byly takové, že by znemožnily obci žádat o dotaci.

Než popíši tyto nepříznivé události, zmíním dosavadní proces pro ucelenou představu problematiky mateřského školství v obci. Toto téma je pro mnohé velmi důležité a ne každý zná veškeré relevantní informace. Vše začalo od počátku volebního období v roce 2017. Již tehdy se objevoval problém s umísťováním dětí z naší obce do MŠ. Bylo zřejmé, že situace, kdy se do obce stěhují mladé rodiny a kdy se staví další nové domy, nepřinese rozhodně obrat k lepšímu. Uzavření smlouvy o spádovosti s nějakou okolní školkou nepřicházelo v úvahu. Okolní obce Živanice, Lázně Bohdaneč a Rybitví, které školku vlastní mají kapacity maximálně pro své děti a jedinou výjimkou je školka v Rybitví, která vždy pár našich dětí přijímá, ale pouze do výše volných kapacit, které ale poskytuje i dětem z dalších obcí. Co přináší podepsání smlouvy o spádovosti, jsem již popisoval právě ve zmíněném článku k zápisu dětí do MŠ Rybitví. Žádný rozumný zřizovatel tímto krokem neohrozí své vlastní děti na úkor dětí z jiných obcí, nemá-li opravdu dostatečné kapacity, neboť taková smlouva zakazuje rozlišovat při přijímání mezi vlastními a cizími dětmi. Návrh, který jsem v minulosti nadnesl při žádosti o uzavření smlouvy o spádovosti, že by mohli vlastní děti bodově zvýhodňovat, by byl v rozporu se zákonem a tudíž neaplikovatelný. Bohužel, dostatečné kapacity jsou dnes v regionu již pouhou výjimkou. K definitivnímu rozhodnutí, ač velmi nákladnému, jaké výstavbu vlastního zařízení představuje, přispěla i schůzka starostů s náměstkem primátora Města Pardubice Mgr. Rychteckým, který okolním obcím oznámil, že v Pardubicích řeší problém s umísťováním rovněž a že nelze počítat s tím, že jejich zařízení budou přijímat děti z okolních obcí a musím podotknout, že toto zaznělo ještě před uprchlickou krizí. Bylo zřejmé, že pouze školka v obci může tento stav změnit. Pominu-li samotné financování takové výstavby, které za použití pouze vlastních finančních prostředků je téměř nemožné, bylo nutné zahájit poměrně složitý proces, který umožní realizaci ve chvíli, kdy budeme schopni zajistit i financování.

1) Prvním krokem je vhodná plocha pro MŠ, která v původním Územním plánu obce neexistovala a bez které není možné vydat stavební povolení. Proto bylo potřeba Územní plán změnit. Jedná se o náročný a několik let trvající proces. Přesto se Změna č. 1 podařila v relativně rychlé době a počátkem roku 2022 vešla v platnost.

2) Druhou bezpodmínečnou záležitostí, je existence tzv. Strategického plánu rozvoje obce. Tento dokument zahrnuje různé analýzy území, ale především obsahuje konkrétní investiční návrhy (stavby, služby apod.). Nemá-li obec takový strategický plán rozvoje schválený a nejsou-li v něm zaneseny konkrétní oblasti rozvoje, je žádost o dotaci opět bezpředmětná, a to nejen na zmíněnou školku, ale i cokoli jiného jako je sportoviště, parkoviště, chodníky a další realizované projekty v obci. Tuto koncepci jsme vytvořili a schválili na zasedání zastupitelstva v září 2017.

3) Zbývalo dořešit vypracování projektové dokumentace a financování. Náklady na výstavbu mateřské školy, jsou v řádu desítek milionů. Obce naší velikosti a zejména výše jejich rozpočtů, nejsou schopny takové zařízení postavit bez získání dotačních prostředků. I kdyby si obec chtěla vzít úvěr a byla schopna jej splácet, tak je to vyloučeno, jelikož by porušila rozpočtová pravidla, která zakazují obcím zadlužení více jak 60% ročního průměrného rozpočtu, který se počítá z posledních 3 po sobě jdoucích rozpočtů. V našem případě představuje celkové zadlužení obce cca 5,5 mil. Kč.

Proto následovalo hledání cesty a vhodného dotačního titulu. Takový titul se rýsoval v novém programovém období EU pro roky 2021-2027 (dotační období EU probíhají v 7 letých cyklech). Důležité je v takové chvíli nečekat na vyhlášení výzev, zejména u projektů, které jsou předmětem stavebních řízení, jelikož samotná příprava projektů trvá měsíce až léta, zatímco období pro podání žádosti o dotaci ve chvíli, kdy je titul vyhlášen, je mnohem kratší. Platí, že kdo nemá projekt připraven, je v zásadě mimo hru.

Asi jedinou reálnou cestou, se zdálo být přihlášení záměru do ITI = Integrované územní investice, které jsou nástrojem k integrované realizaci územních strategií a kde se připravovala témata, která budou podporována v novém programovém období 2021-2027. Jedním s těchto témat byla i podpora výstavby mateřských škol. Projekt proto od roku 2019 řešíme s představiteli ITI, abychom byli připraveni na zamýšlené výzvy nového programového období EU. ITI je součástí ministerstva pro místní rozvoj a jen na vysvětlenou a velice stroze, Integrované územní investice (ITI) umožňují členským státům EU provádět operační programy komplexně a slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů, aby byla zajištěna realizace integrované strategie na daném území.

V rámci tohoto procesu bylo nutné záměr obce prezentovat před pracovní skupinou ITI, což proběhlo počátkem roku 2021. Jednou z podmínek v době spuštění dotační výzvy je vysoká stavební připravenost jednotlivých projektů obcí, které se budou přes ITI o dotaci ucházet. Toto představuje nejen vyhotovení projektové dokumentace, ale především samotné stavební povolení. Přestože nebylo na 100% patrné, jaké výzvy EU v novém období schválí, začali jsme de facto bianko zadávat studii a následně kompletní projektovou dokumentaci. Spolupráce s projektantem na projektu je rovněž velmi zajímavý proces, kdy jsme navštívili i reálné stavby a zjišťovali poznatky jak u projektantů těchto staveb, tak investorů a v neposlední řadě i poznatky samotných uživatelů, tedy učitelského personálu. Člověk v rámci příprav takové stavby zjistí, o jak odlišnou stavbu od ostatních se jedná. Zcela odlišný důraz na materiály, hygienické, stravovací, protipožární a další normy, které hromadné dětské zařízení vyžaduje. Jednou takovou stavbou byla Mateřská škola Doubek ve Svítkově, která byla dokončena v roce 2020. Tato školka byla spolufinancována právě obdobnou dotací, o kterou nyní usiluje naše obec. Jednalo se tehdy o programové období EU 2014-2020 a od zástupců Města Pardubice jsme měli možnost čerpat prvotní zkušenosti, včetně informace o délce a náročnosti celého procesu.

Dnešní stav našeho projektu = vyhotovená projektová dokumentace pro společné řízení a podaná žádost o stavební povolení, zároveň se dokončuje dokumentace pro provedení stavby (PDPS), což je detailně rozpracovaná stavební dokumentace, sloužící k samotné realizaci díla.

4) V souběhu s ITI bylo nutné projekt zanést i do tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice, což je další podmínkou pro možnost žádat dotaci v tomto programu.

Každý z těchto bodů samostatně, představuje další úkony, ale myslím, že není účelem článku popisovat dopodrobna celý proces, ale přinést ucelenou představu.

Co je na těchto bodech nejdůležitější, tak proces, který byl odstartován tvorbou strategického dokumentu obce a zahájením procesu Změny č. 1 Územního plánu obce v roce 2017, nám dnes, ale i kdykoli v budoucnu, umožňuje situaci řešit a jsme připraveni na vyhlášení patřičných výzev.

 

Cesta, která byla  v březnu 2022 narušena….

Z výše popsaného by se mohlo zdát, že bylo vše ideálně nalajnované. Konkrétní informace o Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), o který přes ITI usilujeme, měly být známy na konci roku 2021. Bohužel se vše začalo protahovat a v podstatě konkrétní pravidla nejsou doposud oficiálně zveřejněna. Mnohem horší informace začínaly prosakovat v březnu 2022 a to takové, že o dotace budou moci žádat pouze obce, které spadají pod ORP (Obec s rozšířenou působností) se skórem 6 a vyšší a to dle dokumentu MŠMTDemografická predikce pro oblast kapacit mateřských škol zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v jednotlivých ORP v období školních roků 2021/2022 – 2023/2024“ (k nahlédnutí ZDE). Z dokumentu je patrné zmíněné skóre, které bylo konkrétním ORP přiděleno na základě kapacit, obsazenosti a dalších údajů.

Bohužel, v takovém případě bychom neměli možnost o dotaci žádat, neboť spadáme do ORP Pardubice se skórem 5. Změna těchto podmínek mě v tu chvíli připadala absolutně neuvěřitelná, kdy letitý proces, spousty času, ale i finančních prostředků by padly vniveč a znamenalo by to konec šance vyřešit problém vlastní mateřskou školou.

Ihned po tomto zjištění jsem se spojil se zástupci SMS ČR (Sdružení místních samospráv ČR), jejímž členem je i naše obec a kde existuje pracovní skupina pro školství, která se účastní jednání s jednotlivými ministry. Apeloval jsem na nutný zásah proti nesmyslnosti tohoto dokumentu. Absurditu hodnotit jednotlivé obce průměrem všech obcí nacházejících se v celém ORP jsem opakovaně rozebíral i s paní předsedkyní SMS ČR Mgr. Eliškou Olšákovou, která je zároveň poslankyní Poslanecké sněmovny PČR, která mě ujistila, že s tímto postupem rovněž nesouhlasí a že jednají a nadále budou jednat o této problematice, neboť tento problém se nedotýká pouze Černé, ale řady dalších obcí napříč celou republikou.

Celá situace mně přišla natolik vážná, absolutně nespravedlivá a neodpovídající realitě, že jsem možná drze, ale přesto požádal o osobní schůzku s oběma ministry, ačkoli jsem neočekával, že by kdejaký starosta měl takové štěstí se s ministry sejít. Z kanceláře MŠMT dorazila zpráva, že program pana ministra momentálně neumožňuje schůzku a sám uznávám, že vláda dnes řeší možná důležitější záležitosti. Využil jsem tedy písemné formy a zaslal dopis (k dispozici ZDE) na MŠMT a MMR k rukám pánů ministrů Gazdíka a Bartoše, kde vysvětluji absurditu nastaveného filtru. Bylo by zbytečné popisovat obsah zaslaných žádostí, a proto přikládám tento dopis, jehož obsah nejlépe vysvětlí, co se začalo na MŠMT chystat. Přiložena je pouze písemnost na MŠMT, jelikož dopis na MMR je obsahově totožný a liší se v podstatě pouze adresátem. K mému milému překvapení mně následující den telefonovala kancelář ministra Bartoše a odsouhlasili jsme si schůzku na 26. května na MMR. Proč byla oslovena obě ministerstva? Dotace na tuto oblast podpory poskytuje MMR, ale na základě podmínek, které nastavuje MŠMT.

Během měsíce čekání na zmíněnou schůzku na MMR, došlo díky tlaku a velkému nesouhlasu z mnoha stran, k zásadní změně postoje MŠMT a došlo k navrácení pravidel ohledně skóre do původní podoby a tím udržení možnosti pro naši obec.

Schůzka s ministrem MMR byla dva dny před jejím konáním zrušena z důvodu mimořádných událostí a zároveň se stala v podstatě zbytečnou díky úpravě MŠMT v dotačních podmínkách, která odpovídala požadavku v zaslané žádosti. Od obou ministrů jsem obdržel písemné vyjádření, ve kterém zmiňují úpravu ze skóre 6+ na původních 4+.

Korespondenci ministrů zde nezveřejňuji, jednak z důvodu, že je to jejich korespondence adresovaná starostovi a také z důvodu, že obsahuje kontaktní údaje na pracovníky ministerstev, na které se mohu obrátit pro případ další pomoci.

Ačkoli je článek relativně dlouhý, je popisem toho zásadního, co se na obci ve věci MŠ provádí. Mimo jiné, o problematice chybějících míst v MŠ na mnohých místech svědčí i nedávný dotaz paní starostky jedné členské obce Regionálního svazku obcí Bohdanečsko (RSOB) na Valné hromadě dne 24. 5. 2022, jak chybějící místa ve školkách řešit. Jedná se o mnohem menší obec, než je naše, ale přesto je zde stejný problém. Pokud hovoříme o regionu Bohdanečsko, tak ve většině obcí, které školku nevlastní, řeší problém s umísťováním děti do školek sousedních obcí. Praxe, kdy se v minulém režimu stavěly školky v tzv. střediskových obcí, mnohdy za pomoci tatínků právě z okolních obcí, kdy za určitý počet odpracovaných hodin byla jistota místa pro dítě, je pryč. Dnes jsou to vše zařízení ve vlastnictví obce, ve které stojí a pochopitelně zejména pro děti dané obce.

Mohu ujistit, že oproti obcím, které problém začínají řešit v této chvíli, máme velkou výhodu, která sice nezaručuje 100% jistotu získání dotace, ale zaručuje nám možnost se o ni ucházet právě v novém programovém období.

Věřím, že tyto řádky pomohou vyvrátit i „zaručené“ zprávy obecních tamtamů typu - jedna paní povídala a přinesou relevantní informace.

Mohu říci, že jsem dnes v této věci, po vrácení dotačních podmínek do původní podoby, zase větší optimista, a dokud existuje jakákoli naděje, je potřeba ji plně využít, přestože i v případě úspěchu bude potřebné zajistit dofinancování z vlastních zdrojů v řádu milionů korun.

O tom, jak je celá záležitost živý proces, svědčí toto pokračování, které doplňuji až dnes. Článek až do tohoto odstavce jsem připravoval přes víkend a v pondělí chtěl zveřejnit. Shodou okolností jsem měl v pondělí schůzku k našemu projektu školky se zástupci ITI, což je složka MMR. Na tomto jednání potvrdili pro nás pozitivní zprávu o návratu k původním podmínkám dotace, co se skóre týče, ale tím optimistické zprávy skončily, neboť zároveň sdělili, že byl dohodnut kompromis, a to snížení výše dotace z předpokládaných 85% na 70% z celkových uznatelných nákladů. Pochopitelně, že dotace 70% uznatelných nákladů představuje úžasný podíl a přinos do obce, ale co zbylých 30% + další nemalé neuznatelné náklady, kterými mohou být např. náklady na parkovací plochy, které u takových budov musí být zřízeny, přeložky inženýrských sítí apod. Vracíme se zpět k tomu, že i kdyby si obec chtěla obstarat např. úvěr, tak je 30% podíl obce ve výši, který několikanásobně překročí zákonem stanovený limit zadlužení obce, což je nepřípustné. Původní zamýšlený podíl obcí ve výši 15% bude najednou 30%. To že by měly menší obce tolik naspořeno, je nereálné a pokud ano, tak nelze veškeré prostředky investovat jedním směrem. Jedna skupina občanů bude preferovat MŠ, protože mají malé děti, zatímco druhá chce mít hezký příjezd ke svému domu, je tu potřeba nového chodníku, jiný preferuje pohostinství nebo dostatečný počet spojů, sportovní zázemí, technické zázemí obce pro veškerou techniku a je tu řada dalších oblastí, které nelze opomíjet. Proto jsem po této pondělní schůzce telefonicky kontaktoval náměstka ministra MMR, abych poukázal na tuto novou informaci, která nás sice vrátila do hry, ale zároveň nás díky nepřijatelnému dluhu vylučuje. Pan náměstek mi sdělil, že výše dotace je zřejmě definitivní a nepředpokládá se její úprava a že existuje řada obcí, které mají skóre takové, že o dotaci žádat nemohou a kteří by brali i menší podíl, kdyby mohli o dotaci žádat. Zároveň mě ujistil, že si jsou limitů míry zadlužení vědomi a že jednají o možnostech vhodných úvěrů např. přes Národní rozvojovou banku a že by takový úvěr nemusel být započítáván do celkového zadlužení obce.

V každém případě ani tato nová informace o změně výše dotace na našem postupu nic nemění a započatý proces nadále pokračuje. Dále budeme plnit veškeré podmínky a připravovat potřebné podklady, které jsou nutné pro podání žádosti a to do chvíle vyhlášení výzvy. Vyhlášení těchto výzev musí předcházet schválení koncepce ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ve které budou zahrnuty konkrétní projekty této aglomerace, a pevně věřím, že zde bude i ten náš. Schvalování této koncepce je plánované na září tohoto roku. Po schválení koncepce by měli být vyzváni zástupci projektů k podávání žádostí.

Ze všeho výše uvedeného je zřejmé, že pokud by existovala jakákoliv možnost podepsání smlouvy o spádovosti, a to i za úhradu, tak budu prvním, který by byl pro podpis takové smlouvy, protože by to bylo pro obec ekonomicky nejvýhodnější. Bohužel tomu tak není a stejně tak žádná smlouva o spádovosti nenavýší reálný počet míst v mateřských školách v našem regionu, kterých je nedostatek.

Vzhledem ke všemu sepsanému, se v poslední době čím dále více zabývám myšlenkou, která by přechodně, i když pouze částečně, mohla pomoci překlenout období do případné výstavby MŠ. Momentálně dokončujeme stavební přípravy na hasičskou zbrojnici, u které bylo 1. patro koncipováno tak, aby bylo zcela odděleno od technické smyčky a tím využitelné pro komunitní potřeby. Otázkou je, zda tyto prostory, bude-li to vyhovovat všem normám, dočasně nepřizpůsobit pro dětskou skupinu.

Již jednou jsem se v textu zmínil, a to ve chvíli, kdy se příznivě změnilo skóre ORP a naše obec se vrátila do skupiny možných žadatelů o dotaci, že jsem zase větší optimista. Optimistou zůstávám i po pondělní schůzce se zástupci ITI, kteří zmínili snížení výše dotací. Je potřebné pokračovat a dál hledat možnosti, jak zrealizovat to, co je v obci potřeba.

 

Přeji všem krásné dny, Luděk Pilný, starosta