Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Konec volebního období - závěrečná bilance

Typ: ostatní
Shrnutí toho, co nás provázelo od března 2017

 

Vážení občané,

konec našeho krátkého volebního období, díky předčasným volbám v obci v roce 2017, se blíží, a tak je tu bilancování nad tímto uplynulým obdobím. Bilancování nad účtem nás, vedení obce a zastupitelů, pozastavení se nad tím, do jaké míry jsme naplňovali svá předsevzetí.

V první řadě nám šlo o nastartování systému, který je obec povinna plnit, a s tím souvisejících odvětví, včetně řádného výkonu zastupitelských mandátů. Bez tohoto fungujícího systému není možno v obci investovat, zvelebovat ji nebo naplňovat základní povinnosti směrem k Vám občanům a nelze využívat dotačních titulů, ať již evropských či národních, bez obavy porušování daných podmínek a pravidel a vystavovat se tak odebrání těchto prostředků, které by vedlo k zadlužování obce.

Na základě revize byl vypracován strategický rozvojový plán obce, který je jednou ze základních podmínek některých dotačních žádostí. S tímto dokumentem souvisí i změna územního plánu, neboť bylo zjištěno, že původní územní plán téměř nepočítá s občanskou vybaveností, kdy jako jeden z příkladů mohu uvést neexistenci možné plochy pro výstavbu mateřské školy, či zařízení pohostinství, které známe jako kiosek. Neexistuje žádné zázemí pro komunální techniku, možnost vybudovat sběrný dvůr apod. Kdo se s problematikou územních plánů setkal, tomu je známo, že proces změny ÚP není záležitost týdnů, ani měsíců, ale pohybuje se od 1 roku výše. Pevně věřím, že změna územního plánu umožní obci vybudovat to, co ji chybí, a že původní územní plán, který umožnil pouze mnohdy neřízenou výstavbu, doplní rychle se rozvíjející obytnou zástavbu i o to, co k ní a především k lidem v obci patří. Byl zpracován např. dříve neexistující a přitom povinný pasport místních komunikací. K této administrativní části bych rád připojil i řadu smluv, které byly zrušeny, neboť za ně obec platila neúměrné částky, někdy i v řádu stovek tisíc, nebo ty, kde proběhla revize a byly nově uzavřeny za lepších podmínek. Jednou z takových smluv byl i projekt na dešťovou kanalizaci a chodník, který byl za více než 800 tis. Kč, které měly jít z obecní kasy. Ano, ta dešťová kanalizace, která se v současné době začíná budovat a nestojí obec ani korunu.

Dále bych rád zmínil rekonstrukci komunikace. Mohu nyní zcela otevřeně říci, že to je jeden z hlavních úkolů, ke kterým jsme se zavázali. Chtěli jsme v co nejkratší době změnit stav průjezdní komunikace v obci, připravit veškeré materiály, argumentaci pro Kraj a začít vyjednávat. Rozhodně mě nenapadlo, že bychom tento projekt, který představuje řadu jednání, schvalování, projekci a především finance na akci, dotáhli do takového stavu, že stihneme ještě její realizaci. Za toto musím velmi poděkovat vstřícnému přístupu zástupců SÚS Pardubice – Ing. Synkovi, technickému náměstku SÚS Pardubického kraje, hejtmanovi JUDr. Netolickému Ph.D., radnímu Kortyšovi, příslušným úřadům a dalším, kteří byli účastni řady jednání.

V další části bych se rád věnoval dotacím. Vyzkoušeli jsme si jak evropské, národní, tak i dotace z Kraje. Možností má obec opravdu řadu a je škoda, že nebyly v plné míře využívané. Ano, nezastírám, že zejména evropské dotace jsou administrativně velmi náročné, a to nejen před podáním žádosti, ale i po samotném přidělení, realizaci projektu, po dobu udržitelnosti, a zabírají spousty času. Je to ale čas, kterého nelze litovat, pokud se někdo rozhodne pro práci na obci. Jednou z prvních dotací byla dotace na „Protipovodňová opatření“, která obci přinese - a v současné době již probíhá realizace - bezdrátový rozhlas do celé obce, novou sirénu, vodočetné a srážkové zařízení a obslužný pult, kdy celý systém bude napojen na záchranný systém Pardubického kraje. Pochopitelně tento celek přinese lepší informovanost i Vás  občanů, kteří  jste nebydleli v  dosahu  rozhlasu  starého. Obsluha nového rozhlasu bude možná i na dálku z jakéhokoliv  místa  přístupného  na  internetu  vždy,  když  bude potřeba. Tato akce je za přibližně 1,4 mil a jeden milion korun přichází do obce z evropských fondů.

Druhou dotací je vybudování dětského hřiště. O tuto dotaci jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj, které nabízelo 70%, max. však 400 tis. Vzhledem k tomu, že si děti zaslouží mnohem více než koutek u hlavní silnice, vypracovali jsme projekt na maximální částku 654 tis, abychom získali maximum, tedy zmíněných 400 tis od MMR. K tomuto projektu bylo zapotřebí i tvůrčí činnosti našich dětí a nesmírně děkuji našim dobrovolníkům, kteří s dětmi vytvořili modely, obrázky a další podklady, které byly nedílnou součástí úspěšné žádosti. Zároveň děkuji bývalé vedoucí mateřské školky Živanice, kam dochází i některé naše děti, že nám vyšla vstříc a s pomocí těchto dětí dodala další dětské výtvory. Ještě v letošním roce bude hřiště vybudováno.

Další evropskou dotací byl pokus o vybudování re-use centra, centra po zpětný odběr použitých, ale stále funkčních výrobků, na které bylo navázáno pořízení dodávkového automobilu. Bohužel obec nemá žádné prostory pro takovéto skladování, kam by lidé mohli takové výrobky přinášet, aby je jiní mohli ještě využít, a zamýšlené pořízení pouze mobilních buněk nesplňuje požadavky fondu. Tato mobilní varianta byla ale zamítnuta a tím pádem i dodávkový automobil,  přesto byla  dotace úspěšná  a získali  jsme  registraci  na  zbytek, tedy  kompostéry  k rodinným  domům a profesionální štěpkovač. S naplněním tohoto projektu zatím váháme, neboť se chystá výzva, kde bychom rádi žádali o dotaci na vybudování míst pro kontejnery (ohrádky na separovaný odpad), kde je možnost i profesionálního štěpkovače a tím spojili dvě akce v jednu.

V neposlední řadě je tu dotace, jejíž příprava ještě nějakou dobu potrvá, nicméně byla již schválena a obec obdržela registraci akce. Jedná se o rekonstrukci obecního úřadu; zateplení, výměnu všech okenních výplní, výměnu otopné soustavy za tepelné čerpadlo, střešní krytiny atd. Zde projekt hovoří o cca 8 mil., z toho téměř 3 mil. dotačních financí. Věříme, že obecní podíl bude vysoutěžen za mnohem menší částku.

Využili jsme i dotaci z MAS Bohdanečsko, kterou jsme podávali na sklonku minulého roku a to v rámci projektu Malý leader, kam jsme přihlásili projekt mobilního komunitního centra. Za tímto se skrývá novy velkoplošný stan, který jsme si  doposud  na  kulturní   akce  najímali,  dále  12  setů  stůl/lavice, ozvučení  včetně  mikrofonu  a  mixážního  pultu, a projektor s plátnem, kdy příspěvek z MAS činí 81  tis.  Kč.

Co se týče JSDH obce, jsme u zrodu budování nové jednotky sestavené z lidí, kteří mají o tuto práci zájem a které kdokoliv z nás může (aniž bych to někomu přál) potřebovat. V minulém roce jsme proto podali žádost o nový dopravní hasičský vůz s přívěsem, který byl poprvé představen tento měsíc na obecní akci „Loučení s létem“. Tento vůz byl pořízen za 926 tis. Kč, kdy 450 tis. obdržela obec prostřednictvím Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, 300 tis. od Pardubického kraje a doplatek obce činil 176 tis. Na tuto navázala v tomto roce další hasičská dotace pro jednotku, a to pořízení motorové pily, dalších radiostanic a profesionálního kalového čerpadla. Dotace Kraje činí 70% celkové ceny. A to není poslední dotace pro JSDH obce. Byla podána žádost o dotaci na výstavbu hasičské  zbrojnice  na  základě studie, kterou jsme nechali pro tento účel zpracovat. V této dotaci jde o příspěvek až 4 mil., zde musím podotknout, že půjde o běh na dlouhou trať, neboť opakovaným podáním získávají obce body navíc, čímž jsou jiné před námi.

Zmíním i dotace na zaměstnance. V minulém roce jsme uzavřeli smlouvu s Úřadem práce, na základě které jsme vytvořili pracovní místa na obci. Tito zaměstnanci dnes a denně pro obec pracují a veškeré prostředky na jejich mzdy jsou obci propláceny.

Další podanou dotací je pořízení elektro dodávky. Tuto dotaci jsme podali na konci měsíce srpna, kdy v případě úspěchu SFŽP (Statní fond životního prostředí) přispěje částkou 600 tis. Kč.

Jistě spousty z Vás rádo uvítalo, že obec našla provozovatele pohostinství, a stejně tak mám radost, že se nám v těchto dnech podařilo otevřít obchod, který obci chyběl a kdy bývalý provozovatel obchodu shledal jeho provozování v minulosti jako nerentabilní. Věřím a doufám, že tohoto provozovatele svými nákupy podpoříme a zůstane dlouho v obci.

Co nás nyní nejvíce zaměstnává, je příprava projektu točny MHD a chodníku, který povede podél zrekonstruované vozovky hlavní komunikace. Rádi bychom stihli vše tak, abychom se mohli ucházet o dotaci ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), neboť je to projekt za přibližně 6 mil. Kč. Tato realizace je však nesmírně potřebná, a přestože nám je naznačováno, že do 15. listopadu (kdy je ukončen příjem žádostí pro letošní rok) téměř nesplnitelná, budeme usilovat  i o  tuto možnost,  protože  skýtá 85% dotačních  financí  z uznatelných  nákladů. Samotný  projekt  obsahuje i točnu, která by umožnila prodloužení linky MHD na druhý konec obce. V současnosti jsme ve stavu, kdy mají příslušné instituce projektovou dokumentaci k posouzení a sepsaní vyjadřovacích zpráv. Budeme se snažit působit na tyto instituce, aby nevyužily celých svých 30ti denních lhůt pro zpracování.

Nezanedbatelnou část našeho úsilí tvoří příprava sportoviště. Toto obec nemá, a proto si nechala vypracovat dvě různé studie, které v sobě zahrnují i dvě varianty umístění restauračního zařízení. Tyto studie lze shlédnout na obecním úřadě, zatím v podobě výkresů. Jistě bude na toto téma probíhat řada diskusí v rámci zasedání zastupitelstev, ale první vlaštovky jsou již zde.

Je tu spousty jiné práce, o které bych mohl hovořit a která není vůbec viditelná, přesto potřebná k budoucím záležitostem, a až jejich výsledek bude hmatatelný. Tuto práci nechám bez povšimnutí do chvíle, kdy přinese výsledek.

Závěrem mě dovolte zmínit pár vět, které s celým tímto článkem souvisí. To, co je tu popsáno výše, veškeré projekty, které realizujeme, jsou s pomocí cizích (dotačních) peněz, což je práce, která tu nebyla nikdy odváděna, a budu bránit každého, kdo k této práci přispěl. Počet schválených dotačních titulů za tento rok a půl převyšuje počet titulů za celou existenci obce. Budu věřit, že si této práce všimne i ten poslední člověk, který by chtěl tyto výsledky hanit a že všem, kteří v obci žijeme, jde o jedno, budovat obec, která bude příjemným místem pro život.

Vážení občané, bylo mě ctí pracovat pro obec a Vám všem, jak žijícím v obci od narození, 10 nebo 50 let, a stejně tak i těm nově přihlášeným - protože jste stejně Čerňáky jako každý jiný – přeji, aby se Vám v obci žilo co nejlépe a aby obec brzy vypadala stejně jako zahrádka za Vašimi ploty. Chtěl bych poděkovat zastupitelům za jejich odvedenou práci, za jejich podporu a volné ruce pro nás na obecním úřadě, kdy jsme mohli v klidu pracovat a odvádět tak svůj díl, stejně tak děkuji dobrovolníkům, bez kterých by nebylo možné organizovat obecní kulturu a množící se akce, děkuji těm, kteří naši práci vidí a podpořili nás svými slovy.

Zároveň zde oznamuji, že 26. září proběhne poslední zasedání, kde musíme projednat důležité body spojené s dotacemi a kde se chci osobně rozloučit se současným zastupitelským sborem a kam jste, ostatně jako na každé zasedání, všichni zváni.

Všem Vám děkuji.

Ing. Luděk Pilný, pověřený starosta


Vytvořeno: 26. 9. 2018
Poslední aktualizace: 26. 9. 2018 11:32
Autor: Správce Webu